JESEŃ ŽIVOTA p. o.

Podmienky prijatia

Hore na ponuku

Podmienky prijatia sa riadia podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Postup pri podávaní žiadosti o prijatie do zariadenia opatrovateľskej služby:

Pred podaním žiadosti do zariadenia opatrovateľskej služby si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení OÚ v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Obecný úrad vystaví zdravotný a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu služby, na základe ktorých bude vydané Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, si podá žiadateľ osobne alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZOS JESEŇ ŽIVOTA p. o..

K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby žiadateľ priloží: (tlačivá na stiahnutie nájdete nižšie)

Tlačivá na stiahnutie


Adresa

JESEŇ ŽIVOTA p. o.
Hlavná 129/550
Záhorská Ves

IČO : 30857007
DIČ : 2021945178

Kontaktné údaje

Tel.: +421 034 7780 457
E-mail:
E-mail:
Web: www.jesenzivota-zv.sk