Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sa riadia podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Postup pri podávaní žiadosti o prijatie do zariadenia opatrovateľskej služby:

Pred podaním žiadosti do zariadenia opatrovateľskej služby si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení OÚ v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Obecný úrad vystaví zdravotný a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu služby, na základe ktorých bude vydané Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, si podá žiadateľ osobne alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZOS JESEŇ ŽIVOTA p. o..

K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby žiadateľ priloží: (tlačivá na stiahnutie nájdete nižšie)

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
  • aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
  • úradne overené vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Tlačivá na stiahnutie

NázovDátum
Žiadosť o zaradenie do poradovníkapdfdoc02.07.2021
Žiadosť o posúdenie odkázanostipdfdoc02.07.2021
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej službypdfdocx02.07.2021
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej službypdfdoc02.07.2021
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službupdfdoc02.07.2021