Zariadenie opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA p. o., Záhorská Ves

Občanom zo Záhorskej Vsi, ktorí sa z dôvodu svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku nemôžu svojpomocne postarať o svoju osobu a domácnosť, je v súčasnosti poskytovaná celoročná sociálna starostlivosť v Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA p. o..

V roku 2002 obez založila neziskovú organizáciu pod názvom Jeseň. V januári v roku 2005 zriaďovateľ pristúpil k fiškálnej decentralizácii pôvodnej organizácie. Pôvodná organizácia sa rozčlenila na dve nástupnícke združenia - príspvekovú organizáciu pod rovnomenným pomenovaním JESEŇ ŽIVOTA p. o. a neziskovú organizáciu Jeseň. Činnosť neziskovej organizácie bola v roku 2014 vymazaná z registra neziskových organizácií.

Dispozičné riešenie budovy zariadenia JESEŇ ŽIVOTA p. o. umožňuje poskytovať sociálne služby maximálne pre deväť osôb. Prijímatelia sociálnej služby (PSS) obývajú tri trojposteľové miestnosti, vybavené novým nábytkom. Využívajú spoločné hygienické zariadenia. Voľný čas PSS trávia zväčša vo veľkej spoločenskej miestnosti hraním spoločenských hier, pozeraním rôznych televíznych programov. Tento priestor slúži aj na usporadúvanie kultúrno-spoločenských akcií. V prípade priaznivého počasia je v areáli zariadenia veľký dvor s lavičkami.

Právna forma: Príspevková organizácia

Zriaďovateľ: Obec Záhorská Ves

Druh sociálnej služby:

§ 36 Zariadenie opatrovateľskej služby - pobytová služba (kapacita 9 miest).

§ 41 Opatrovateľská služba - v domácnosti (roznáška obedov).

§ 59 Práčovňa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách").

Cieľová skupina:

§ 36 Plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálncy službách, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

§ 41 Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnch službách.

§ 59 Fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek.

Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby:

§ 36 V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenia, údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách. V ZOS je zamestnaných 5 opatrovateliak s akreditovaným opatrovateľským kurzom a 1 zdravotná sestra.

§ 41 Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

§ 59 V práčovní sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva.

Forma poskytovanie sociálnej služby:

pobytová celoročná.

Miesto a adresa poskytovania sociálnej služby: JESEŇ ŽIVOTA p. o., Hlavná 128, 900 65 Záhorská Ves.

Rozsah poskytovania sociálnej služby: určitý čas - 12 mesiacov.

Čas trvania poskytovania sociálnej služby: neurčitý čas.

Poslanie zariadenia

 Poslanie zariadenia je zabezpečiť dôstojnú jeseň života prijímateľom sociálnych služieb (ďalej PSS), ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, zvyšovať spokojnosť PSS a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami. Byť pohotový voči ich požiadavkám dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán.

Ciele

Hlavným cieľom je poskytnutie odbornej a bezpečnej sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri dodržaní základných ľudských práv a slobôd, ktorá podporuje čo najvyššiu možnú sebestačnosť PSS pri napĺňaní jeho individuálnych potrieb.

Ďalšími cieľmi sú:

Zapojenie PSS do utvárania prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná. Vytvárať prostredie, ktoré v čo najväčšej možnej miere umožní maximalizovať samostatnosť, sebarealizáciu, sociálnu inklúziu, kontakty s rodinou, komunitou, pristupovať k PSS ako k individuálnej bytosti s individuálnymi potrebami.

Prečítajtei si aj